Andorra Winter Rally

<< Protecció de dades

www.winterrallyandorra.com està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels USUARIS dels serveis als quals s'accedeix a través del seu web. Mitjançant la present Política de Privacitat (d'ara endavant , la Política) ACA informa els USUARIS del lloc web www.winterrallyandorra.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

www.winterrallyandorra.com es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

Certs serveis prestats en el portal poden contenir condicions particulars amb previsions en matèria de protecció de Dades Personals. D'ells pots informar-te en els corresponents apartats.

TITULARITAT DEL TRACTAMENT
En aquests supòsits, les dades recaptades per www.winterrallyandorra.com seran incorporats a fitxers titularitat de www.winterrallyandorra.com , degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

USOS I FINALITATS
La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals és la gestió, prestació i personalització dels serveis i continguts del mateix que l'USUARI utilitzi i de la qual s'informarà en cada apartat.

COMUNICACIÓ DE LES DADES
Les dades recaptades a través de la web només seran cedits en aquells casos en què expressament s'informi d'això a l'USUARI.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES
Amb la finalitat que les dades que consten en les nostres bases de dades sempre corresponguin a la seva situació real, l'USUARI haurà de mantenir-los actualitzats, bé actualitzant-lo ell directament en el cas en què això sigui possible o bé comunicant-ho al departament corresponent del lloc web.

UTILITZACIÓ DE COOKIES
A fi de protegir la intimitat dels usuaris de la seva pàgina web www.winterrallyandorra.com no empra cookies quan els mateixos naveguen per aquesta.

SEGURETAT DE LES DADES
www.winterrallyandorra.com ha adoptat al seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura que sigui possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS USUARIS
En tot cas podràs accedir a les teves dades, rectificar-los, cancel·lar-los i si escau, oposar-te al seu tractament:
a) bé mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat, remesa a la següent adreça postal: AUTOMÒBIL CLUB D’ANDORRA - CARRER BABOT CAMP, 13, AD500 ANDORRA LA VELLA – Principat d’Andorra
b) bé enviant un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: aca@aca.ad